หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
      อบต.ไกรนอก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 23 
ขอความร่วมมือรวบรวมสินค้าและบริการของจังหวัดสุโขทัย [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปีภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 17 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2 [ 19 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ผลสำรวจความพึงพอใจ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาอาหารพื้นบ้าน [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา สมุนไพรไทย [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ผลิตสินค้าโอท็อป [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา การร้องเพลงลูกทุ่ง (ศิลปินแห่งชาติ) [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา การแสดงพื้นบ้าน (รำชาวนา) [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา แพทย์แผนไทย [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ให้บริการแล้วค่ะ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ธรรมะนำชีวิต [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก [ 4 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
แบบสำรวจความต้องการการฝึแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
 
อบต.หนองกลับ กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
   


นวัตกรรมกระบวนการเกษตรเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 


เข้ารับรางวัลนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 


กิจกรรมเก็บขยะในชุมชน 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 


เก็บขยะในชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


กิจกรรมการลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 


นวัตกรรมกระบวนการเกษตรเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 18 


โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ย. 2563)    อ่าน 48  ตอบ 0  
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2563
 
 
สท0023.3/ว357 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ แนบ1 ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.3/ว356 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.2/ว878  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.3/ว853 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.2/ว865 การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.3/ว358 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนมกราคม 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 352 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 870 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 869 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 868 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 864 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 866 ขอความอนุเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.3/ว350 เลื่อนกำหนดการประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำฯ  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว837 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว818 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 834  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 347 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ UNDP  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.3/835 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 339 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 18 ก.พ. 2564 ]  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ.สุโขทัย โทร : 055-657-258
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-657-258
จำนวนผู้เข้าชม 97,131 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ไกรนอก

facebook
อบต.ไกรนอก
อบต.ไกรนอก