หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
 

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๐ ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. 2563
------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 2
เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๐ ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ฉบับปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
shorturl.at/iqrsN

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 23.37 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ.สุโขทัย โทร : 055-657-258
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-657-258
จำนวนผู้เข้าชม 97,067 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10